§ 1

Postanowienia wstępne

1) Sklep internetowy AZCO Polskie Meble Biurowe, dostępny pod adresem internetowym https://azco.pl prowadzony jest przez Pana Edwarda Balickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AZCO Polskie Meble Biurowe, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 937-133-18-65, REGON 070430476.

2) Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AZCO Polskie Meble Biurowe Edward Balicki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 937-133-18-65, REGON 070430476

Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://azco.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

2) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:00 – 16:00

3) Dane kontaktowe Sprzedawcy:

a) adres siedziby firmy: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 98

b) adres magazynu (do wysyłki produktów w zakresie zwrotów i reklamacji): 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 43

c) adres e-mail: sklep@azco.pl

d) numer telefonu: 33 816 83 48

§ 4

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

1) Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej: u.ś.u.d.e.), których treścią jest używanie funkcjonalności Sklepu – obejmujących w szczególności:

a) udostępnianie zawartości Sklepu,

b) rejestrację i utrzymywanie Konta,

c) zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie,

d) zapisanie się do newslettera - za pomocą formularzy umieszczonych w ramach Sklepu.

2) Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej, a także włączoną obsługą plików cookies.

3) Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w § 4 ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie przez Klienta stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co może nastąpić w przypadku § 4 ust. 1 lit. a) poprzez otwarcie witryny Sklepu, a w przypadku pozostałych usług wskazanych w § 4 ust. 1 – poprzez uzupełnienie i zatwierdzenie stosownego formularza w obrębie Sklepu). Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, natomiast w  przypadku usług o charakterze ciągłym – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie może zostać przesłane Sprzedawcy przez Klienta pocztą elektroniczną, na adres wskazany w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

4) Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.

5) Klient zobowiązuje się do:

a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy.

6) W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

7) Niniejszy Regulamin, w tym zwłaszcza niniejszy paragraf, stanowi jednocześnie regulamin usług wskazanych w ust. 1 rozumieniu art. 8 u.ś.u.d.e. i jest stale dostępny na witrynie Sklepu. Warunki utworzenia i usunięcia Konta Klienta określa § 6 niniejszego Regulaminu.

8) W obrębie Sklepu znajduje się oprogramowanie osób trzecich, to jest:

a) wtyczka (plugin) „Like Button”, powiązana z witryną Sprzedawcy w obrębie serwisu Facebook (LINK: https://pl-pl.facebook.com/meble.biurowe.azco), prowadzonego przez Meta Platforms Inc. z siedzibą pod adresem: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States

b) wtyczka (plugin) „Google Analytics”, powiązana z witryną Sprzedawcy w obrębie serwisu Google, prowadzonego przez Google LLC z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

c) wtyczka „Przelewy 24” powiązana z aplikacją dostarczaną przez PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań - za pomocą której świadczona jest usługa „przelewy online”

Dokładne zasady działania wtyczek dostępne są na witrynach serwisów, z którymi są powiązane.

9) Wyświetlenie strony Sklepu zawierającej wtyczkę może skutkować przekazaniem do serwisu „macierzystego” określonych informacji, których zakres będzie uzależniony w szczególności od tego, czy Klient skorzystał z funkcjonalności dostępnej za pośrednictwem wtyczki, a w przypadku serwisów społecznościowych – czy był zalogowany w obrębie danego serwisu.

§ 5

Informacje ogólne

1) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2) Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3) Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4) Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5) W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6) Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie, w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1) Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail.

2) Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3) Założenie Konta w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

4) Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła - indywidualnie wybranych przez Klienta w Formularzu rejestracji.

5) Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 ust. 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

b) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (tj.: imię i nazwisko i/lub nazwa podmiotu wraz z numerem NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu), wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) kliknąć przycisk “Przejdź do realizacji zamówienia” oraz postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na stronie Sklepu,

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1) Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska (na palecie lub w paczce)

b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 98 w godzinach 8:00 – 16:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu)

2) Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b) Płatności elektroniczne (Przelewy 24)

c) Płatność kartą płatniczą.

3) Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia i wynosi odpowiednio:

a) 289 zł brutto – dla zakupów o wartości od 0 do 1000 zł

b) 139 zł brutto – dla zakupów o wartości od 1000 do 2000 zł

c) 119 zł brutto – dla zakupów o wartości od 2000 do 5000 zł

d) 99 zł brutto – dla zakupów o wartości od 5000 do 10000 zł

e) 0 zł (dostawa darmowa) – dla zakupów o wartości powyżej 10000 zł

f) 0 zł – odbiór osobisty

4) Skorzystanie z niektórych sposobów płatności wymaga zawarcia przez Klienta umowy w przedmiocie realizacji płatności z określoną osobą trzecią (pośrednikiem płatności). Sprzedawca nie jest stroną owych umów, a jedynie udostępnia dane osobowe Klienta pośrednikowi płatności w niezbędnym zakresie. Pośrednikami płatności są:

a) w przypadku płatności za pośrednictwem usługi „Przelewy 24” – PayPro S.A.

5) Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie skorzystania z danego sposobu płatności przed złożeniem zamówienia. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

6) Niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT i załącza ów dokument do Towaru.

7) Płatności za zakupione Produkty powinny być dokonane po złożeniu Zamówienia. Zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sklepu skutkuje uruchomieniem procedury realizacji Zamówienia, natomiast jej brak – zawieszeniem realizacji do momentu jej uzyskania.

8) Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 59 1500 1357 1213 5004 2756 0000

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie (po zaksięgowaniu, na rachunku bankowym Sklepu, płatności od Klienta) przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3) W przypadku wyboru przez Klienta:

a) Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6) Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7) Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8) Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

9) Klienci proszeni są o dokładne sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, a przypadku stwierdzenia, iż jest ona uszkodzona lub wybrakowana – o odmowę odbioru i podpisanie odpowiedniego protokołu.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1) Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2) Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3) W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4) W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5) Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6) Oświadczenie może być wysłane:

a) tradycyjną pocztą lub

b) drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub

c) drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie internetowej Sprzedawcy.

Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7) W przypadku przesłania oświadczenia  drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8) Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

c) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

d) Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

e) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

f) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9) Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do Umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeśli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne, niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1) W Sklepie oferowane są produkty nowe.

2) W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3) Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy.

4) W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

a) nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja,

b) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,

c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji.

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

5) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby (magazynu) Sprzedawcy pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 43

6) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7) Towary odsyłane  w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

8) W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2) Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3) Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach, to: sklep@azco.pl

§ 13

Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, którego dane wskazano w §1 powyżej.

2) Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.

3) Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu:

a) Wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie Umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) Wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c) Promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Dane mogą być również przetwarzane przez Administratora w szerszym zakresie, w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku, osoba której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Dane będę przetwarzane przez okres wynikający z treści zgody (lub też do dnia cofnięcia zgody, zależnie od tego co nastąpi wcześniej).

5) W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

6) Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) oraz audytorzy.

7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób stanowiący profilowanie.

8) Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim wypadku, dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

9) Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

10) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 14

Zmiany regulaminu

1) Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:

a) zmianę funkcjonalności Sklepu,

b) zmianę obowiązujących przepisów prawa,

c) zmianę danych Sprzedawcy lub profilu działalności Sprzedawcy,

d) zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.

2) Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, dokonanych zgodnie z ust. 1, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.

3) Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 15

Postanowienia końcowe

1) Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3) W przypadku Klientów, będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się w takim zakresie, w jakim nie wyłącza się zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Klienta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U. UE.L. 2008.  177. 6].

Produkt został dodany do porównania.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.